Wednesday, 15 January 2014

Il incontro con la persona di cui si vuole innamorarsi.

Date with a person, you'd like to fall in love with./ Randka z osobą, w której chciałbyś się zakochać.


Idea is simple. Feel free and easy, confident and of course comfy. I don't want to write a lot, today I want to show you, what I think about an outfit for a date. I've made a list of most important things, which you really have to remember.
Zamysł jest prosty. Czuj się na luzie, pewnie i oczywiście wygodnie. Nie chcę pisać dużo, dziś chcę pokazać wam, co myślę na temat ubrania się na randkę. Zrobiłem na początek listę najważniejszych rzeczy, o których musicie naprawdę pamiętać.

      LIST!                                                                                                                  


 • Remember to make good impression;
 • Your appereance bear testimony about yourself, so dress up in a neat way;
 • Not only your clothes count, but also your haircut (not that one after awakeing), clean hands,  cut nails, fresh breath (not that one after chewing fruit gum) or tidy shoes;
 • Colours may say about yourself few things. Bluse means that you're relaxed and feel free to talk long hours, red is the colour of love and passion, so watch out- it isn't the best colour for the first date and it might not be helpful, black is universal colour and it is believed to be a colour of power and authority- people perceive you as more powerful and well-conduct, orange is a coulor of joy, wear it when you want to appear soccial and friendly, green colour in turn puts everyone in a good mood, it's a colour of happiness and brings about feelings of peace. Finally brown- it's a solid, reliable colour of earth. Light brown implies genuineness, reflects stability and promotes communication.

      LISTA!

 • Pamiętaj by zrobić dobre, pierwsze wrażenie;
 • Twój wygląd świadczy o Tobie samym, więc ubierz się schludnie;
 • Nie tylko Twoje ubrania grają rolę, ale także Twoja fryzura (nie ta zaraz po przebudzeniu), czyste dłonie, obcięte paznokcie, świeży oddech (nie ten po wyżuciu owocowej gumy) czy czyste buty;
 • Kolory mogą powiedzieć o Tobie kilka ciekawych rzeczy. Niebieski świadczy, że czujesz się zrelaksowany i gotów na godzinne rozmowy, czerwony to kolor miłości i namiętności, więc uważaj- to nie jest najlepszy kolor na pierwszą randę i może okazać się niepomocny, czarny jest kolorem uniwersalnym i jest uważany za kolor potęgi i władczości- ludzie mogą Cię odbierać jako władczego i dobrze zorganizowanego, pomarańczowy jest kolorem radości, załóż go, gdy chcesz wydać się towarzyski i przyjazny, zielony kolor natomiast sprawia, że każdy ma dobry humor, jest kolorem szczęścia i przynosi uczucie spokoju. Na koniec brązowy- solidny i sprawdzony kolor ziemi. Jasny brązowy implikuje autentyczność, odzwierciedla stateczność i wspiera komunikację.


My choise was easy. Blue and brown- I love these colours! 
Mój wybór był prosty. Niebieski i brązowy- kocham te kolory! 

I can tell you that my date was brilliant and it lasts! I hope that to the end of the world and one day more!
Mogę wam zdradzić, że moja randka była wspaniała i ciągle trwa! Mam nadzieję, że do końca świata i jeden dzień dłużej!

Hugs and kisses, pozdrowienia i uściski:
SZANSKI!

1 comment:

 1. Te kolory :3 Nigdy bym ich nie dobrał, a zrobiłeś to niesamowicie!

  ReplyDelete